Privacybeleid

Algemeen

Het Privacybeleid van SENEC (SENEC nv, Ruisbroekse Steenweg 85, 1190 Vorst) is erop gericht u te informeren over welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, waarom en hoe u daar controle over heeft. SENEC is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkt deze conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en elektronische communicaties. Wij behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie.

SENEC kan uw persoonsgegevens ook verwerken als verwerker, voor een van haar partners, voor ENGIE (Electrabel nv, Simón Bolívar 36, 1000 Brussel), die in dat geval verantwoordelijke voor de verwerking is. Wij verwijzen in dat geval naar het privacybeleid van de partner in kwestie. SENEC maakt deel uit van de ENGIE-groep.

Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige), op alle bezoekers van de SENEC-website(s) en mobiele applicaties (“apps”), en op alle andere personen die met ons contact opnemen.

Voor elke vraag aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons contacteren via data.protection.be@engie.com of via ENGIE Belgium Data Protection (SENEC), Simón Bolívar 36, B-1000 Brussel.

Welke persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die SENEC verzamelt, betreffen enerzijds de persoonsgegevens die u zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en apps; alsook de persoonsgegevens die wij verkrijgen via uw gebruik van onze website(s) en apps, en via uw gebruik van onze producten en diensten. Anderzijds betreft dit Privacybeleid van SENEC ook de persoonsgegevens die u aan ons overmaakt via andere kanalen zoals onze kantoren, antwoordformulieren, contractdocumenten of via onze partners.

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens: zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam, geboortedatum, identiteitskaartnummer, e-mailadres en het IP-adres van uw pc, tablet of smartphone.
 • Contract- en facturatiegegevens: zoals bijvoorbeeld welke contracten u met SENEC heeft afgesloten, de start- en einddatum ervan, de prijs en uw betaalhistoriek.
 • Technische gegevens: zoals bijvoorbeeld type verwarmingsinstallatie, serienummers, leeftijd van de installatie en het bouwjaar van uw woning.
 • Gegevens over uw gebruik van onze producten en diensten: zoals bijvoorbeeld de installatie van een verwarmingsketel, onderhoud, reparatie, verwarmingsaudit, waterontharders, warmtepompen, airco.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende redenen:

 • Het beheer en de uitvoering van uw aanvraag van een offerte van SENEC of van uw contract(en) met SENEC;
 • Het beheer van onze website en onze apps;
 • In bepaalde gevallen, om u te informeren over de producten en diensten van SENEC en haar partners, promoties en speciale acties, waarvan wij denken dat die u kunnen interesseren;
  • Dit betreft steeds producten en diensten gerelateerd aan de installatie van een verwarmingsketel, onderhoud, reparatie, verwarmingsaudit, waterontharders, warmtepompen en airco, en kan ook aan voormelde producten en diensten gerelateerde producten en diensten betreffen van onze partners (bijvoorbeeld inzake energielevering, opslag van energie, zonnepanelen, isolatie, smart home en groene mobiliteit).
 • Het onderling combineren van uw persoonsgegevens om bijvoorbeeld uw kredietrisico te bepalen of onze producten en diensten, promoties en speciale acties aan te passen aan uw persoonlijke behoeften;
 • De observatie, evaluatie en blijvende verbetering van onze producten en diensten, promoties en speciale acties. Zo kan u van ons een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan algemene of specifieke marktonderzoeken, zo u dat wenst op anonieme basis;
 • De bescherming van de rechten, eigendom en veiligheid van SENEC, haar klanten of derden (met inbegrip van de strijd tegen fraude, het beheer van geschillen of juridische procedures);
 • Het beheer van de wettelijke of reglementaire verplichtingen van SENEC;
 • De boekhouding van SENEC; en
 • Het beheer van onze schuldvorderingen (met inbegrip van de inning en/of de overdracht van schuldvorderingen aan incassobureaus). Voor het beheer van onze schuldvorderingen kunnen wij de door u overgemaakte persoonsgegevens combineren met informatie (inclusief persoonsgegevens) die wij van derden en/of uit publieke bronnen verkregen hebben om de inning te optimaliseren en de meest geschikte inningsmethode te bepalen (bijvoorbeeld minnelijke of gerechtelijke inning).

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens communiceren?

Uw persoonsgegevens worden enkel gecommuniceerd aan de volgende derden om voormelde doelstellingen uit te voeren:

 • Onze kantoren;
 • Onze partners (bijvoorbeeld bedrijven actief op het vlak van energielevering, opslag van energie, zonnepanelen, isolatie, smart home en groene mobiliteit; onze deur-aan-deurverkopers; onze marktonderzoekbureaus);
 • De ondernemingen en tussenpersonen op wie wij een beroep doen voor het beheer van onze schuldvorderingen (bijvoorbeeld innen, overdracht van schuldvorderingen);
 • ENGIE of één van haar verbonden ondernemingen (bijvoorbeeld ENGIE sa, Sungevity, Cozie);
 • De bevoegde instanties.

Voormelde verwerkers zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte. De personen die werken voor deze derden hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak.

Overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)

Als wij samenwerken met derden die in landen buiten de EER gevestigd zijn, die niet in een adequaat beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens voorzien, leggen wij hen contractuele verplichtingen op, goedgekeurd door een bevoegde autoriteit, die een adequaat beschermingsniveau van uw persoonsgegevens garanderen. Indien u een kopie wenst te ontvangen van deze contractuele verplichtingen, gelieve een e-mail te sturen aan data.protection.be@engie.com. Wij behouden ons het recht voor om enige vertrouwelijke informatie en voor u niet relevante informatie weg te laten uit dergelijke kopie.

Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel wanneer:

 • De verwerking nodig is voor de uitvoering van een contract of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw vraag (bijvoorbeeld wanneer u ons gevraagd hebt om u een offerte te bezorgen voor onze producten en diensten);
 • De verwerking nodig is voor het gerechtvaardigde belang van SENEC (bijvoorbeeld om berichten te verzenden voor marketingdoeleinden aan onze bestaande klanten);
 • U uw toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld voor het versturen van e-mails aan potentiële klanten voor marketingdoeleinden). In dit geval kan u uw toestemming steeds intrekken; en
 • De verwerking is nodig om te beantwoorden aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van gerechtelijke onderzoeken of vragen om informatie vanwege publieke overheden).

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om uw facturatiegegevens 10 jaar bij te houden omwille van boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Verder houden we uw contractgegevens gedurende 10 jaar na beëindiging van uw contract bij uit juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen. Contactgegevens van voormalige klanten kunnen na het beëindigen van het contract nog gebruikt worden om hen op de hoogte te houden van aanbiedingen en/of promoties van SENEC. Tenzij de voormalige klant zich verzet, kan hij eenmaal per jaar gecontacteerd worden tot maximum 4 jaar na beëindiging van het contract. De persoonsgegevens van potentiële klanten worden gedurende 12 maanden bewaard, vanaf het laatste contact met de potentiële klant. Zij kunnen langer bewaard worden indien de potentiële klant, klant wordt van SENEC.

Wat zijn uw rechten?

Onder bepaalde voorwaarden, geniet u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens verzameld door SENEC:

 • Het recht op toegang tot, rechtzetting of schrapping van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om zich te verzetten tegen de verwerking of een beperking van de verwerking te bekomen;
 • Het recht om de persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt overgemaakt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, te verkrijgen en de communicatie ervan aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking;
 • Het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, bijvoorbeeld indien u geen direct marketing meer via e-mail wenst te ontvangen.

U kan deze rechten uitoefenen via onze website (klik hier) of door een brief te sturen, vergezeld van een document waaruit uw identiteit blijkt, aan ENGIE Electrabel CMT (SENEC), Simón Bolívarlaan 36, B-1000 Brussel. Gegevens die niet noodzakelijk zijn om uw identiteit te bewijzen, mag u onleesbaar maken.

U kan contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming (« DPO ») voor aangelegenheden die verband houden met de verwerking van uw gegevens en de uitoefening van uw rechten via be-dpo@engie.com.

Voormelde rechten kunnen geen bijkomende rechten doen ontstaan dan deze voorzien in dit Privacybeleid of door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Weet dat de uitoefening van voormelde rechten tot gevolg kan hebben dat SENEC haar contractuele verplichtingen niet meer kan nakomen, of in het algemeen, u niet meer haar producten en/of diensten (of deze van haar partners) kan leveren.

Indien u een klacht hebt aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons contacteren op voormeld adres of kan u hiervoor terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

Voor meer informatie over het gebruik van cookies door SENEC, zie link naar cookiebeleid.

Netwerkbeveiliging

SENEC stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar klanten en/of leveranciers te vrijwaren:

 • Wij maken gebruik van de SSL-technologie (Secure Sockets Layer) om te verhinderen dat vertrouwelijke paswoorden en persoonsgegevens kunnen worden onderschept of gedecodeerd.
 • Het interne netwerk van SENEC is beveiligd door een secure firewall en is niet rechtstreeks toegankelijk via het internet.

Veiligheid is ook uw zaak:

 • Spring omzichtig om met uw paswoord. Geef het nooit aan iemand anders door, zelfs niet aan uw collega’s. Verander ook regelmatig uw paswoord.
 • Laat uw pc, tablet of smartphone niet onbeheerd achter wanneer u aangemeld bent op een applicatie.

Stel ons uw vraag

Contacteer ons voor meer informatie of voor een offerte

Contact opnemen